Veľká vianočná súťaž

Milí priatelia,
Vianoce sa nám nezadržateľne blížia a tak sme si pre Vás pripravili VIANOČNÚ SÚŤAŽ plnú zaujímavých cien. Do súťaže sa môžete zapojiť od 16.11.2020 do 30.11.2020.  Zlosovanie prebehne 1.12.2020.
Ako sa zapojiť?

1) Odpovedzte na súťažnú otázku:

Na ktorej z našich webových stránok je uverejnený tento citát: „Tam, kde sú srdcia široké, nie je dom príliš tesný.

a) TOP stavebné

b) TOP kuchyňa

c) TOP exclusive

Odpovede hľadajte v sekcii O Časopise. Odpovede prosím píšte do komentárov pod príspevkom na našom facebooku: 

Veľká vianočná súťaž

2) Zdieľajte súťaž na svojom FB profile

O čo súťažíte?

1. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž chef 20 cm + Tefal forma na pečenie (torta)

2. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž na chlieb 20 cm + Tefal forma na pečenie (bábovka)

3. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž santoku 20cm + Tefal forma na pečenie (biskupský chlebíček)

4. cena - Tefal – 5 sekundový krájač na zeleninu

5. cena - Mlynček na kávu Tchibo + káva Tchibo Espresso Milano Style

6. cena - Mlynček na kávu Tchibo + káva Tchibo Espresso Milano Style

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je vydavateľstvo UV Group, s. r.o., Martin, IČO: 36760099, zapísaný v okresný súd Žilina, vložka číslo 18817/L

(ďalej len “Podmienky”)

1. Účel Veľkej vianočnej súťaže

Účelom Veľkej vianočnej súťaže  (ďalej len „súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora súťaže a to vydavateľstva UV Group, s. r.o., Martin, IČO: 36760099, zapísaný v okresný súd Žilina, vložka číslo 18817/L

2. Začiatok a ukončenie súťaže

 Začiatok Súťaže je 16.11.2020 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 16.11.2020 do 30.11.2020. 

3. Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku a zdieľa súťaž na svojom FB profile. Súťažiaci sa môže stať účastníkom súťaže len jedenkrát. Súťaž prebieha na facebookovej stránke: Top kuchyňa. 

4.Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku 3. týchto podmienok. Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude konať dňa 1.12.2020. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka). Po zverejnení výhercov súťaže, žiadame týchto o skontaktovanie s organizátorom súťaže na e-mail: simkova@topstavebne.sk do 5 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov. V prípade, že sa výherca do uplynutia stanovenej lehoty neskontaktuje s organizátorom, stráca nárok na výhru v prospech organizátora.

5. Výhra

Výhrami zaradenými do súťaže sú:

1. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž chef 20 cm + Tefal forma na pečenie (torta)

2. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž na chlieb 20 cm + Tefal forma na pečenie (bábovka)

3. cena - Tefal – ICE FORCE antikorový nôž santoku 20cm + Tefal forma na pečenie (biskupský chlebíček)

4. cena - Tefal – 5 sekundový krájač na zeleninu

5. cena - Mlynček na kávu Tchibo + káva Tchibo Espresso Milano Style

6. cena - Mlynček na kávu Tchibo + káva Tchibo Espresso Milano Style

Výhra bude odovzdaná každému výhercovi v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov v sídle organizátora.

Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.

 

6. Ochrana osobných údajov

Spracovávateľom osobných údajov je organizátor súťaže.

Osobné údaje budú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.

Osobné údaje budú spracované za účelom vyžrebovania výhercov súťaže.

7. Záverečné ustanovenie

7.1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku IV. týchto podmienok, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

 

7.2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

 

7.3. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

 

7.4. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a sú zverejnené na internetovej stránke http://www.topkuchyna.sk